GIT News
ท่านที่ชื่นชอบอัญมณีและเครื่องประดับ โดยเฉพาะ เพชร คงเคยได้ยินคำว่า เพชรสังเคราะห์ CVD และอาจจะสงสัยว่าคืออะไร เป็นเพชรแท้จากธรรมชาติ หรือเพชรปลอม วันนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีคำตอบ นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ได้อธิบายเรื่องนี้ว่า เพชรสังเคราะห์ CVD ไม่ใช่เพชรแท้ที่เกิดตามธรรมชาติ เป็นเพชรที่เกิดจากกระบวนการทางห้องวิทยาศาสตร์ที่เลียนแบบธรรมชาติ ไม่ได้เป็นเพชรแท้ ที่เกิดจากการสร้างตัวแบบธรรมชาติ แต่ใช้เพชรเป็นตัวล่อ ผ่านกระบวนการทางเคมีเพื่อให้เพชรมีขนาดที่โตขึ้น ซึ่งผลิตขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีการตกตะกอนไอเคมี (Chemical Vapor Deposition) มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเพชรธรรมชาติ ได้แก่ ค่าความแข็ง (hardness) ความถ่วงจำเพาะ (specific gravity) ค่าการนำความร้อน (thermal conductivity) และค่าการนำไฟฟ้า (electrical conductivity)

การใช้เครื่องตรวจเพชรที่ใช้กันตามท้องตลาดทั่วไปอาจจะไม่สามารถตรวจสอบเพชรสังเคราะห์ CVD ได้ ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้ตรวจ ร่วมกับการใช้เครื่องมือขั้นสูงหรือเครื่องมือเฉพาะทางในการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องและแม่นยำในการจำแนกเพชรแท้และเพชรสังเคราะห์ CVD ซึ่งความแตกต่างระหว่างเพชรแท้กับเพชรสังเคราะห์ CVD จะอยู่ที่ลักษณะโครงสร้างทางผลึกเท่านั้น โดยเพชรสังเคราะห์ CVD ราคานั้นจะมีราคาต่ำกว่าเพชรจริงที่ขุดได้จากธรรมชาติค่อนข้างมาก ซึ่งอาจมีการปลอมปนเข้ามาในเครื่องประดับ ดังนั้นผู้ซื้อควรระวัง และตรวจสอบให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจหรือเลือกซื้อจากร้านค้าที่มีใบรับรองจาก GIT และในปัจจุบันยังมีเพชรเทียม และเพชรสังเคราะห์อีกหลายชนิด ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับเพชรธรรมชาติอย่างมาก ตรวจสอบเองได้ยาก เพื่อความมั่นใจ สามารถส่งตรวจสอบได้ที่ห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ GIT เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.git.or.th