GIT News
22 สิงหาคม 2564: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดงานสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในหัวข้อ "แผนธุรกิจและช่องทางการตลาดออนไลน์ในยุค New Normal" ภายใต้กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการศูนย์กลางการลงทุนและการผลิตเครื่องประดับในภาคตะวันออก ใน 3 จังหวัด จันทบุรี ตราด และสระแก้ว อันเป็นโครงการต่อเนื่องระยะที่ 3 ในรูปแบบของการอบรมออนไลน์ที่เข้มข้น ผ่านโปรแกรม Zoom อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ซึ่งกำหนดการอบรมครั้งนี้เราจัดโปรแกรมอย่างเข้มข้นรวม 4 วัน เพื่อเป็นช่องทางด้านการตลาดดิจิทัล การออกแบบ และการใช้วัสดุทดแทน

จากความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา GIT ได้จัดอบรมในรูปแบบไฮบริด ซึ่งมีทั้งออนไลน์ และ ออนไซต์ โดยระยะที่ 1 เป็นการจัดสัมมนาออนไลน์ในรูปแบบ Webinar เมื่อเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา ในหัวข้อ What’s Happen Next in Jewelry Design และระยะที่ 2 เป็นการจัดอบรมในรูปแบบออนไซต์ โดยคณะทำงานได้ลงพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด ให้ความรู้เกี่ยวกับการรังสรรค์เครื่องประดับด้วยนวัตกรรม และการตลาดด้วย Photo Marketing โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 220 ราย

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบัน กล่าวว่า "สถาบันเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ ทั้งด้านการพัฒนาสินค้าและยกระดับแบรนด์ เสริมศักยภาพการทำตลาดแนวใหม่ สามารถหาช่องทางขยายตลาดได้ทั้งในและต่างประเทศจากการค้าออนไลน์ ตลอดจนเชื่อมโยงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อช่วยดึงดูดและกระตุ้นให้มีการซื้อขายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยเพิ่มมากขึ้น และเห็นเป็นโอกาสอันดี สำหรับผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ ตลอดผู้ที่กำลังริเริ่มก้าวสู่ธุรกิจในจังหวัดจันทบุรี ตราด และสระแก้ว ที่เข้าร่วมอบรมเพื่อเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ใหม่ๆ ด้านแผนธุรกิจ ช่องทางการตลาดออนไลน์ การขายออนไลน์ และด้านการตรวจสอบทองและโลหะมีค่าตามมาตรฐานสากลในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาเทคนิคและความรู้ความสามารถ แนวความคิด และพร้อมจะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด"