GIT News

30
มิถุนายน 2564

GIT จัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นการนำเสนอการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ระยะที่ 2

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบัน กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นการนำเสนอ การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ระยะที่ 2 โดยความร่วมมือระหว่าง GIT และ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อนำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ และสมรรถนะของมาตรฐานอาชีพ อันประกอบ นักวิเคราะห์พลอยสี นักวิเคราะห์เพชร และนักวิเคราะห์โลหะมีค่า และผู้ประกอบการร้านทอง ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ถนนสีลม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564