GIT News
22 มิถุนายน 2564: นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบัน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ 5 ภาค ระยะ 2 ระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบรองรับกลุ่มผู้ประกอบการจาก 5 ภาค ซึ่งระยะที่ 1 ได้จัดแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการจากทั้ง 5 ภูมิภาคเข้าร่วมการอบรมมากกว่า 200 ราย และได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ ที่ได้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอุตสาหกรรม รวมถึงรับทราบแนวคิดและรวมแชร์ประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจด้านอัญมณี เพื่อเตรียมความพร้อมสู่กิจกรรมระยะที่ 2 ที่ได้จัดขึ้นในวันนี้ โดยโครงการได้รับสมัครผู้ประกอบการที่ประสงค์พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดจำนวน 100 ราย เข้าอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการทำแผนธุรกิจ การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอด องค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจต่อไป