GIT News
1 มิถุนายน 2564: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ (สสว.) เปิดตัวโครงการพัฒนาผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ 5 ภาค โดยได้รับเกียรติจาก นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบัน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ 5 ภาค อันได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคตะวันตก เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ ให้มีทักษะในด้านต่างๆ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนาธุรกิจ และพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

หัวข้อแรก ได้รับเกียรติจาก นายปรีดา เตียสุวรรณ์ ผู้บริหาร บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ "Today for Next Paradigm" แนวโน้มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเพื้อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการก้าวสู่ทศวรรษใหม่

โดยผู้ประกอบจากทั้ง 5 ภาค มุ่งเน้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สุโขทัย กรุงเทพฯ จันทบุรี นครศรีธรรมราช และกาญจนบุรี เข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้ในระบบออนไลน์กว่า 200 ราย