GIT News
นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ให้เกียรติเปิดการอบรมออนไลน์ในหัวข้อ "การพัฒนาเครื่องประดับอัตลักษณ์เชิงท้องถิ่นจังหวัดตราด" บรรยายโดย ผช.ดร.ธนกฤต ใจสุดา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ เอกการออกแบบเครื่องประดับ, ดร.พรนารี ชัยดิเรก อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ เอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ จาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และนางสาวสิริวิภา วิมุกตายน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบแขนงออกแบบกราฟฟิก และนางสาววิมลิน สันตจิต อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ จาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นผู้บรรยาย ห้องประชุมชั้น 4 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ถนนสีลม