GIT News
นายสุเมธ ประสงค์พงษชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม "การนำเสนอผลการวิเคราะห์การจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ" ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนชั้นนำของประเทศไทย อาทิ นางสาวน้ำฝน ปัญญาธร ตัวแทนจาก บริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคทอรี่ จำกัด และ นายศิริวัฒน์ เจียมอนุสรณ์ ผู้บริหารจาก JW LAB & GEM เพื่อนำเสนอ การกำหนดกรอบคุณวุฒิ การกำหนดหน่วยสมรรถนะ กระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางในการจัดทำคุณวุฒิด้านวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับไทย เพื่อให้เป็นมาตรฐานระดับประเทศในฐานะที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและผลิตอัญมณีและเครื่องประดับโลก ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ถนนสีลม เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564