GIT News
นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ หรือ GIT ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา "การสร้างจุดแข็งธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทย" จัดโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.บรรเจิด ดอนเนตรงาม นักวิชาการมาตรฐานอาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ และ นายทนง ลีลาวัฒนสุข รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (ด้านเทคนิค) เป็นผู้บรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในความสำคัญของคุณวุฒิวิชาชีพด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ถนนสีลม เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ที่ผ่านมา