GIT News
วันที่ 31 มีนาคม 2564: GIT ลงพื้นที่ต่อเนื่องจังหวัดจันทบุรี เพื่อจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการศูนย์กลางการลงทุนและการผลิตเครื่องประดับในภาคตะวันออก ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับการเป็นศูนย์กลางการผลิต และการพัฒนาให้เป็นแหล่งการค้าการลงทุนของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับโลก รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้ง 3 จังหวัด ให้เป็น ฐานการผลิต แหล่งแลกเปลี่ยนวัตถุดิบที่สำคัญ ตลาดซื้อขายพลอยมาตรฐาน และเพื่อยกระดับเขตเศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างยั่งยืน โดยนายทนง ลีลาวัฒนสุข รองผู้อำนวยการสถาบันด้านเทคนิค กล่าวในพิธีเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่จังหวัดจันทบุรี

ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายฤหัส ไชยศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน