GIT News
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบัน นำทีมเจ้าหน้าที่สถาบัน เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2021 โดยมีนายฤหัส ไชยศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานงานภาครัฐ และผลักดันให้การจัดงานครั้งนี้เป็นไปตามเป้าประสงค์ โดยมีกำหนดในการจัดงานระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2564 ณ จังหวัดจันทบุรี

#จันทบุรี #GEMS #JEWELRY #CHANGEMSFEST2021