GIT News
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็น "องค์กรส่งเสริมคุณธรรม" ที่ผ่านการรับรองจากคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังในการดำเนินการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม ในหน่วยงานต่อไป