GIT News

3
ธันวาคม 2563

GIT จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำยุทธศาสตร์ของสถาบัน ปี 2565-2569

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในการเตรียมการจัดทำยุทธศาสตร์ของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2569 จากภาครัฐและภาคเอกชน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ สีลม เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และนำความคิดเห็นมาวิเคราะห์ในการจัดทำยุทธศาสตร์ของสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และใช้เป็นยุทธศาสตร์กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศ