GIT News

10-11
ธันวาคม 2563

GIT จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

GIT จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยดำเนินการจัดกิจกรรมคืนความสุขสู่บ้านบนดอย ช่วยเหลือเด็กชาวเขายากไร้เพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง ห้องเรียนสาขาบ้านผาแดง และห้องเรียนสาขาบ้านสบแป๊ะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยรวบรวมกำลังบริจาคจากคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นความดี ที่รวมใจกันสร้างความสุขและแบ่งปันให้ผู้อื่น