GIT News

3 - 4
พฤศจิกายน 2563

GIT ผนึกกำลังร่วมกับ CCI จัดงานประชุมเชิงวิชาการต่อยอดธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ร่วมมือกับ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CCI) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานประชุมเชิงวิชาการ Entrepreneurial Conference on Innovation for Smart Jewelry ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2563 โดยได้รับเกียรติจากนายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย รองผู้อำนวยการสถาบัน รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบัน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 (หอประชุมใหญ่) ชั้น 4 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย รองผู้อำนวยการสถาบัน รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบัน กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของโลกมาอย่างยาว เนื่องจากมีกระบวนการผลิตและสินค้าที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยยังมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับปรุงสินค้าให้ตรงความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยมีตลาดส่งออกหลักคือ อเมริกา สหภาพยุโรป และจีน ซึ่งในปี 2020 เป็นยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีส่วนเข้ามาส่งเสริมให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น "การทำธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีการแข่งขันสูง การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือการหาตลาดใหม่ในสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน จะเป็นแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยต้องเรียนรู้และปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อรับมือตลาดผู้บริโภคที่มีความต้องการสินค้าที่ที่หลากหลาย ดังนั้น งานประชุมทางวิชาการนี้จึงเป็นเสมือนเวทีที่แบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีและเครื่องประดับให้ผู้ประกอบการนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับได้" นายสุเมธ กล่าว การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณีไทย และกระตุ้นการปรับตัวของผู้ประกอบการในยุควิถีใหม่ นิวนอร์มอล โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศเข้ามาร่วมระดมความคิดต่อยอดความรู้เพื่อสร้างการรับรู้แขนงใหม่ในอุตสาหกรรมอัญมณีไทย อาทิเช่น การเสวนาในหัวข้อ "ทิศทางเครื่องประดับไทย ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สำหรับยุดนิวนอร์มอล" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และนายกวิน เทพปฏิพัธน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์, การบรรยายหัวข้อ "การปฏิวัติอุตสาหกรรม สู่ผลิตภัณฑ์อัจฉริยะและเครื่องประดับที่ชาญฉลาด" โดย นายชารียา ชะรูชียา อาจารย์จากมหาวิทยาลัยโกเรนเบิร์ก ประเทศสวีเดน, การบรรยายหัวข้อ "การสร้างแบรนด์สำหรับธุรกิจอัจฉริยะ" โดย ดร.พองาม วีรุตมเสน รองคณบดีฝายพัฒนาองค์กรวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, และที่เป็นไฮไลท์ของงานคือ การเสวนาในหัวข้อ "Beyond Jewelry ; Life is too short to wear ordinary jewelry" โดย นายพ้อง พรสมิทธิกุล นักออกแบบเครื่องประดับ นายสุรศักดิ์ มณีเสถียรรัตนา นักออกแบบเครื่องประดับ รศ.ดร.ชาญชัย ทองโสภา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสุรนารี และนางสาวมาลิน เศวตกิติธรรม รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ GIT เป็นผู้ดำเนินรายการ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานสมาร์ทจิวเวลรี่ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมชมอย่างใกล้ชิด

สำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ contact.kithai@gmail.com