GIT News
สวอ. ได้ดำเนินโครงการ "ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ" รณรงค์ให้บุคลากรเกิดความตื่นตัวเพื่อให้ร่วมแสดงพลัง ความคิดเห็นต่อการป้องกันและปราบปรามทุจริตอย่างทั่วถึง ตามหลักคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" โดยปี 2563 ได้กำหนดกิจกรรมให้บุคลากรร่วมส่งคำขวัญที่มีความสอดคล้องกับโครงการ "ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ" ตามหลักคุณธรรม คำขวัญที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาและได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการมีจำนวน 6 คำขวัญ ดังนี้

  • คำขวัญ "ให้บริการอย่างเที่ยงธรรม น้อมนำหลักพอเพียง มุ่งเรียนเพียรรู้รอบ อยู่ในกรอบกฎวินัย" ผู้ส่งคำขวัญคือ นางสาวสุลีวรรณ ยิ้มพยัคฆ์ เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
  • คำขวัญ "ซื่อสัตย์สุจริต ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงการทุจริต ให้มีจิตเป็นอาสา จับมือกันเดินไปข้างหน้า เพื่อนำพาสถาบันให้มั่นคง" ผู้ส่งคำขวัญคือ นางสาวกรรณิการ์ การด่วน เจ้าหน้าที่บัญชี
  • คำขวัญ "จีไอที โปร่งใส มีวินัย เพียบพร้อมคุณงามความดี" ผู้ส่งคำขวัญคือ นายกานต์นที เฟื่องอักษร เจ้าหน้าที่ภัณฑารักษ์
  • คำขวัญ "สร้างวินัย ใช้ชีวิตพอเพียง ชวนคิดทำจิตอาสา สร้างศรัทธาสุจริตเพื่อแผ่นดิน" ผู้ส่งคำขวัญ คือ นางสาวธนพร รื่นภาคทรัพย์ เจ้าหน้าที่บัญชี
  • คำขวัญ "เอาคนดีมีวินัย มาแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น นำพาองค์กรเข้าสู่หลักคุณธรรม บุคลากรนั้น สุจริตใจกันยึดมั่นหลักพอเพียง เพียงพอด้วยจิตอาสา จะสร้างค่านิยมที่โปร่งใส บุคลากรทุกคนสู้ด้วยใจ ร่วมกันสร้างองค์กรใหม่ให้ไร้มลทิน" ผู้ส่งคำขวัญคือ นางสาวชนิดา ศุภาหาร เจ้าหน้าที่ประสานงานฝึกอบรม
  • คำขวัญ "อย่าให้คนทุจริต มีที่สถิตในสังคม" ผู้ส่งคำขวัญคือ นางสาวดาริน วิมุติสุนทร เจ้าหน้าที่บัญชี