GIT News

16
กันยายน 2563

GIT เข้าร่วมพิธีเปิดในโครงการมอบตราสัญลักษณ์ผู้ผลิตที่มีมาตรฐานปริมาณความบริสุทธ์ของทองรูปพรรณที่ 96.5%

นายจักรพันธ์ สุวรรณวิจิตร หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบโลหะมีค่า ตัวแทนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีเปิดในโครงการมอบตราสัญลักษณ์ผู้ผลิตที่มีมาตรฐานปริมาณความบริสุทธ์ของทองรูปพรรณที่ 96.5% และ ยังได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอภิปรายเรื่อง "การจัดทำมาตรฐานสินค้าทองรูปพรรณ" ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ เมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา