GIT News

10
สิงหาคม 2563

GIT เข้าร่วมโครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหนคร (Bangkok Brand) ปี 2563

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ได้รับเกียรติ ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหนคร (Bangkok Brand) ปี 2563 ซึ่งจัดเพื่อสนับสนุนชุมชนในกรุงเทพมหานครให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีเอกลัษณ์หลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องประดับของสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ให้ความสนใจ และนำเครื่องประดับมาตรวจสอบมาตรฐานเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ถนนสีลม เป็นจำนวนมาก