GIT News
เมื่อวันที่ 14-16 กรกฎาคมที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ "อีสานเดิ้น" โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับคำแนะนำด้านการออกแบบอย่างใกล้ชิดกับ ดีไซน์เนอร์ระดับประเทศ ที่จะเข้ามาร่วมสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบเครื่องประดับที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก อัตลักษณ์ดินแดนแห่งอีสานใต้ ให้ได้รับรู้ว่าอีสานเรา "เดิ้น" ระดับโลก #อีสานเดิ้น