GIT News

25
มิถุนายน 2563

GIT เร่งพัฒนางานวิจัย "เครื่องประดับสุขภาพ" ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT นำทีมคณะวิจัยและนักออกแบบประชุมหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการดำเนินโครงการวิจัยพัฒนาเครื่องประดับสุขภาพ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ พร้อมคณะวิจัยเข้าประชุมหารือกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล มณีแดง รองผู้อำนวยการเทคโนธานีฝ่ายบริหารจัดการนวัตกรรม และอาจารย์ ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคโนธานีฝ่ายสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และคณาจารย์และนักวิจัยจากสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในการบูรณาการงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสุขภาพมาใช้กับงานเครื่องประดับ เพื่อพัฒนาเครื่องประดับที่มีคุณสมบัติมากกว่าเครื่องประดับ อาทิ เครื่องประดับเพื่อสุขภาพ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ที่หันมาใส่ใจด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้น

โครงการวิจัยดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องในการนำเทคโนโลยีด้านสุขภาพมาพัฒนาใช้ร่วมกับเครื่องประดับร่วมสมัย เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาเครื่องประดับอันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศในอนาคต