GIT News

11
มีนาคม 2563

GIT โชว์ศักยภาพงานวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาผู้ประกอบการจันทบุรี

GIT โชว์ศักยภาพงานวิจัยผ่านการจัดงานสัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการจันทบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดงานสัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการวิจัย "ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์เครื่องประดับไทยร่วมสมัย : การพัฒนาอัตลักษณ์เครื่องประดับไทยเพื่อพัฒนาธุรกิจด้านเครื่องประดับเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น" ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์ หัวหน้าโครงการ และคณะนักวิจัย ร่วมบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ อาจารย์ และนิสิตนักศึกษา ในจังหวัดจันทบุรี โครงการวิจัยนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท้องถิ่นหรือวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุโขทัยและสุรินทร์ โดยการนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาผสมผสานความทันสมัย โดยผู้ประกอบการสามารถนำมาประยุกต์ในการผลิตเครื่องประดับให้มีความร่วมสมัยโดยไม่ทิ้งอัตลักษณ์ท้องถิ่น ทั้งนี้ในปี 2563 สถาบันมีแผนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจังหวัดจันทบุรีโดยใช้โมเดลโครงการวิจัยนี้เป็นต้นแบบการดำเนินโครงการ ซึ่งการออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัยนี้ถือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยรวม