GIT News

5
มีนาคม 2563

กิจกรรม "คัดแยกจัดเก็บและรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว" ตามหลักคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา"

สวอ. ร่วมกิจกรรม "คัดแยกจัดเก็บและรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว" เพื่อนำไปทำเป็นแผ่นหลังคา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 โดยผู้แทน (คุณเสกสรร บวรธรรมกิจ เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ) ได้นำกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วร่วมใส่กล่องบริจาค ณ จุดรับบริจาคกล่องเครื่องดื่มยูเอชที ภายในกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม ส่งเสริมพฤติกรรมพึงประสงค์ให้แก่บุคลากรตามหลักคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" และค่านิยมองค์กร