GIT News

19
ธันวาคม 2562

GIT ดัน GIT Standard ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า

19 ธันวาคม 2562: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ (ด้านมาตรฐาน) งานมาตรฐานโลหะมีค่า เพื่อผลักดันการจัดทำ GIT Standard ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ นำทีมจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ (ด้านมาตรฐาน) งานมาตรฐานโลหะมีค่า เพื่อ Kick off โครงการจัดทำมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า เพื่อให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ ถนนสุรวงศ์ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำมาตรฐาน อาทิ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ สมาคมค้าทองคำ สมาคมช่างทองไทย สมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมการท่องเที่ยวบริษัท ผู้แทนจากภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปัจจุบัน มีห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า เปิดให้บริการเป็นจำนวนมาก และส่วนใหญ่ยังขาดมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบการ อีกทั้งไม่ได้มีการจดทะเบียนหรือได้รับการรับรองว่ามีมาตรฐานในการตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพสินค้า นอกจากนี้ประเทศไทยเองยังไม่มีกฎหมายควบคุมการเปิดห้องปฏิบัติการตรวจสอบที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ และยังไม่มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแล ทำให้ห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับของภาคเอกชนหลายแห่งที่เปิดให้บริการนั้นไม่มีมาตรฐานและออกใบรับรองคุณภาพสินค้าที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ ส่งผลให้ผู้บริโภคขาดความมั่นใจในคุณภาพสินค้าของประเทศซึ่งกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศในฐานะศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก "สถาบันในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่ประเทศไทยควรจะมีมาตรฐานห้องปฏิบัติการที่จะเปิดกิจการในประเทศไทยจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานของประเทศก่อน สถาบันจึงได้ริเริ่มดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยมีมาตรฐานห้องปฏิบัติการที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ" นางดวงกมล กล่าว