GIT News

17
ธันวาคม 2562

GIT ร่วมมือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ยกระดับสมรรถนะบุคคลในวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า รับอุตสาหกรรมเติบโต ปี 63

17 ธันวาคม 2562: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ลงนามความร่วมมือกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) "การยกระดับสมรรถนะบุคคลในสาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า" เร่งสร้างมาตรฐานบุคลากร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย

ด้วยปัจจุบัน ความแม่นยำในการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า ในขั้นตอนสุดท้ายของการตรวจสอบนั้นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์และประมวลผลการตรวจสอบจนถึงขั้นสรุป และออกใบรับรองคุณภาพสินค้าประเภทอัญมณีและเครื่องประดับ หากขาดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของบุคลากรแล้วนั้น อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร รวมไปถึงการค้าขายในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ อีกด้วย

สถาบันฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของศักยภาพของบุคลากร จึงได้ร่วมมือกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การยกระดับสมรรถนะบุคคลในสาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และสนับสนุนให้มีการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว GIT และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะร่วมกันศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะด้วยมาตรฐานอาชีพ เพื่อให้สามารถผลิตบุคลากรที่มีสมรรถนะพร้อมต่อการทำงานในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ ทั้งนี้ จะเป็นการสร้างรากฐานและความเข็มแข็ง ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยต่อไปอย่างยั่งยืน มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก