GIT News

21
พฤศจิกายน 2562

GIT เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิการการจัดทำโครงการ /กิจกรรมตามแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี 5 ปี

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย นางสุพัตรา ศรีสุข ที่ปรึกษาสถาบัน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิการการจัดทำโครงการ /กิจกรรมตามแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในประเด็นการสร้างเสริมและยกระดับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จังหวัดจันทบุรี