GIT News

12
พฤศจิกายน 2562

GIT จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019

12 พฤศจิกายน 2562: นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย รองผู้อำนวยการ (ด้านธุรกิจ) เป็นประธานในการประชุม Exhibitor Meeting ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ ในการเข้าร่วมงานเทศกาลนานาชาติ พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดจันทบุรี