GIT News

8
พฤศจิกายน 2562

GIT ลงนามเอกสารบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ NGTC

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย รองผู้อำนวยการสถาบัน ลงนาม MOU ร่วมกับ Mr. Ye Zhibin, Director of NGTC ในความร่วมมือด้านการสร้างมาตรฐานการตรวจสอบอัญมณีระหว่าง NGTC & GIT