GIT News

30
ตุลาคม 2562

GIT รับรางวัล รัฐบาลดิจิทัล Digital Government Awards 2019

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Awards 2019) ซึ่งเป็น รางวัลที่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นการแสดงความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐที่มีความมุ่งมั่นในการก้าวเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างจริงจัง และเป็นการยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐให้เกิดการปฏิรูประบบข้อมูลภาครัฐ มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลเปิดและเชื่อมต่อกัน (Open and Connected Govetnment) สามารถต่อยอดไปสู่การสร้างบริการดิจิทัลภาครัฐแบบครบวงจรและเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service Center) หรือ OSS เพื่อให้กิจการงานของภาครัฐสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งในโอกาสนี้ GIT ได้รับรางวัลสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ โดยมีนางสาววันดี ม่านศรีสุข ผู้แทนสถาบันวิจัยแลพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ขึ้นรับรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล