GIT News
สวอ. ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA (Integrity and Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ 2562 อยู่ในระดับ A (85.16 คะแนน) มีคะแนน OIT อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (Excellence) มีคะแนน IIT อยู่ในระดับพอใช้ (Fair) และมีประเด็นการพัฒนาที่จะดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในด้านการคุ้มครองผู้ร้องเรียนให้เป็นความลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่น กล้ามีส่วนร่วมในการป้องปรามการทุจริต ส่วน EIT มีคะแนนอยู่ในระดับดี (Good) ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นำผลประโยชน์พวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน ทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาสำหรับหน่วยงานที่ได้คะแนนในระดับดี โดยควรดำเนินการอย่างเข้มข้นมากขึ้น คือ ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน รองลงมาคือการเผยแพร่ข้อมูลที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย นอกจากนี้ ควรพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทำงานให้ดีขึ้น ซึ่ง สวอ. จะมุ่งมั่นดำเนินการต่อไป