GIT News

16
ตุลาคม 2562

GIT เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลนานาชาติ พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019

เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 คณะทำงาน GIT เข้าร่วมการประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ทางเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรีด้านนครแห่งอัญมณี และด้านการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน เทศกาลนานาชาติ พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี เคพี จิวเวลรี่ เซ็นเตอร์ และตลาดพลอยศรีจันทร์