GIT News

13
ตุลาคม 2562

GIT เข้าร่วมงาน ICA Congress 2019 ครั้งที่ 19

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ประธานกรรมการสถาบัน ให้เกียรติขึ้นร่วมกล่าวแสดงความยินดีในการจัดงานเข้าร่วมงาน ICA Congress 2019 ครั้งที่ 19 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา สำหรับการจัดประชุม ICA Congress ครั้งนี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม The 19th ICA Congress ซึ่งเป็นครั้งที่ 3 ของไทย ที่ได้ดำเนินการจัดงาน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 ตุลาคม 2562 ภายใต้แนวคิดของการจัดงาน "Ruby: Eternal love" โดยมีเป้าหมายให้การประชุมครั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบการด้านพลอยสีจากทั่วทุกมุมของโลก และจัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนข้อมูลไม่ว่าจะพลอยทับทิมและ/หรือพลอยชนิดอื่นๆ ที่มีศักยภาพทางการตลาด การทำเหมืองและเทคโนโลยี การออกแบบ การวิเคราะห์/ตรวจสอบและการออกใบรับรองคุณภาพพลอย แนวโน้มการค้าพลอยสี รวมถึงประเด็นด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของผู้บริโภคในปัจจุบัน การจัดงานครั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานในฐานะผู้ร่วมดำเนินงานอีกด้วย