GIT News
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 นางดวงกมล เจียมบุตร ต้อนรับ Mr. Ye Zhibin เลขาธิการคณะกรรมการของ NGTC เพื่อหารือถึงกรอบความร่วมมือในการออกใบรับรองผลร่วมกันในอนาคต นอกจากนี้ ทางคณะได้มีโอกาสเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ