GIT News


  


วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย รองผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี กรรมการสถาบัน และนางสาวมาลิน เศวตกิติธรรม หัวหน้าฝ่ายวิจัยฯ หารือร่วมกับ Mr. Michel Baldocchi Director of Haute Ecole de Joaillerie ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมที่มือชื่อเสียงในสาธารณรัฐฝรั่งเศส และเปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 150 ปี ทั้งนี้เพื่อหาความร่วมมือในด้านการฝึกอบรม เพื่อเป็นส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกอย่างมืออาชีพ