GIT News

26
มิถุนายน 2562

GIT ลงพื้นที่จังหวัดสตูล เปิดการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกด้านการตลาด การขายออนไลน์ และ การออกแบบ

นายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ให้เกียรติเปิดการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกด้านการตลาด การขายออนไลน์ และ การออกแบบ ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในส่วนภูมิภาค โดยมีนางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบัน และ นายวุฒิชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ พาณิชย์จังหวัดสตูล ร่วมพิธีเปิดงาน ณ ห้องอภัยนุราช 3 โรงแรมสินเกียรติบุรี จังหวัดสตูล โดยมีผู้ประกอบการด้านอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัดสตูล ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรม