GIT News

25
มิถุนายน 2562

พิธีมอบรางวัลโครงการชวนเล่าเรื่องภายใต้หัวข้อ "ส่องโลกอัญมณีผ่านจีไอทีมิวเซียม"

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ประธานกรรมการสถาบัน ให้เกียรติเป็น ผู้มอบประกาศนียบัตร และ รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดจำนวน 9 รางวัล ในโครงการชวนเล่าเรื่อง พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับภายใต้หัวข้อ “ส่องโลกอัญมณีผ่านจีไอทีมิวเซียม” (Let’s talk about GIT Museum) เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เยาวชนไทยตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ผ่านบทความ ภาพถ่าย และคลิปวีดีโอ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 117,000 บาท ณ พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคารไอทีเอฟ ถนนสีลม เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยผู้ชนะเลิศผลงานวิดีทัศน์และภาพถ่าย ได้แก่ นางสาวสิทธิณี ฐิศุภกร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผู้ชนะเลิศผลงานบทความ ได้แก่ นายกิตติพิชญ์ เชาวน์ไวย จากโรงเรียนบดินทรเดเชา (สิงห์ สิงหเสนี) และสถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัลจากเข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 สถาบัน อันได้แก่ โรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย