GIT News
นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการ พร้อมคณะทำงานจาก GIT ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เพื่อประชุมร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ อาทิ พาณิชย์จังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด ฯลฯ ผู้แทนสถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการเครื่องเงิน/เครื่องประดับเงินในพื้นที่ หารือแนวทางการสร้างความร่วมมือดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบและคุณภาพสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ อนึ่ง โครงการพัฒนารูปแบบและคุณภาพสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในภูมิภาคอย่างอย่างยืนนี้ มีพื้นที่เป้าหมายดำเนินงานใน 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช และ ภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในภูมิภาค เพิ่มโอกาสการค้า สร้างรายได้เพิ่มขึ้น อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในภูมิภาคในปีที่ผ่านมาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น