GIT News
สวอ. จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมและส่งเสริมการดำเนินงานอย่างมีธรรมภิบาล โดยได้รับเกียรติจาก นายมีชัย โอ้น เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินชำนาญการพิเศษ จาก สำนักงาน ป.ป.ช. บรรยายถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากร สวอ. ได้ตระหนักรู้หลักปฏิบัติแนวทางในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม นำไปสู่ความโปร่งใสในการทำงาน และร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดทุจริต ณ ห้องอบรมใหญ่ ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคารไอทีเอฟ ถนนสีลม เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา