GIT News
นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ และ คณะกรรมการบริหารสถาบัน ให้การต้อนรับ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ประธานกรรมการบริหารสถาบัน และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 4 ท่าน ได้แก่ นายชายพงษ์ นิยมกิจ นายเธียรพันธุ์ บุญทรงษีกุล นายรังสรรค์ ตุลชีวิน และ ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณะกรรมการบริหารสถาบันชุดใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 6 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ อาคารไอทีเอฟ ถนนสีลม เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา

ในการนี้ ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณคณะกรรมการสถาบันที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมขอให้คณะกรรมการสถาบันทุกคนทุ่มเทกำลังความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของสถาบันให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป จากนั้นได้มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน โดยสรุปได้ดังนี้

  • การธำรงมาตรฐานด้านการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ เนื่องจากสถาบันเป็นหน่วยงานที่มีจุดเด่นในด้านมาตรฐานการตรวจสอบและออกใบรับรองอัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้งความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและข้อมูล
  • การสนับสนุนผู้ประกอบการในภูมิภาคให้แข่งขันได้ โดยปัจจุบันสถาบันขยายกรอบการดำเนินงานไปสู่การพัฒนาผู้ประกอบการในภูมิภาคต่างๆของประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านสินค้าและการตลาด
  • การสนับสนุนและยกระดับมาตรฐานสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยการจัดทำโครงการต่างๆ เช่น โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (BWC) เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าจากประดับไทย และโครงการผลักดันการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานเครื่องประดับและโลหะมีค่า (Hallmarking) เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
  • การผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ โดยการจัดทำโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นนครอัญมณี ซึ่งแนวคิดนี้ถือเป็นนโยบายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สนับสนุนให้เป็นภารกิจสำคัญระดับกระทรวง
  • การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการดำเนินงานและการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสามารถเข้าถึงผู้รับบริการของสถาบันได้อย่างรวดเร็วและเกิดความพึงพอใจสูงสุด