GIT News
สวอ. มุ่งพัฒนากลไกส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ในแต่ละกระบวนงานหลัก ประชุมร่วมกันวางระบบสร้างกลไกพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปรับปรุงระบบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เปิดเผยตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ทบทวนและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในและเตรียมมาตรการรองรับ ผู้อำนวยการยังได้กำชับมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายให้ความสำคัญต่อความโปร่งใสในการดำเนินงานและการส่งมอบงานบริการอย่างมืออาชีพ รวมถึงการกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม