GIT News


  


สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT จัดอบรมในหลักสูตร "ความตระหนักรู้ และการนำไปปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015" ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อเพิ่มทักษะและทบทวนข้อกำหนดของระบบและดำเนินการปฏิบัติตามสิ่งที่ได้เขียนไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน สร้างความตระหนักรู้ต่อการนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ให้แก่บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการนำไปประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ได้อย่างเหมาะสม เป็นการเตรียมความพร้อมไปสู่การตรวจติดตามคุณภาพภายในและการตรวจรับรองจากหน่วยตรวจ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสามารถธำรงระบบคุณภาพ และได้รับการรับรอง เพื่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อเนื่องสูงสุด โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ นเรศ เกษรประเสริฐ จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BSI) เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น 3 GIT เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา