GIT News

28
กุมภาพันธ์ 2562

GIT แถลงข่าวในการเปิดตัวความร่วมมือการสร้างมาตรฐานการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ หรือ GIT ร่วมลงนามกับ National Gemstone Testing Center Center (NGTC), Gemmological Institue of India (GII), China Gems & Jade Exchange (CEC) และแถลงข่าวในการเปิดตัวความร่วมมือการสร้างมาตรฐานการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ "Thailand Rules and International Jewelry Industry" ในการแถลงข่าว INTEGRATION - WIN-WIN - An interview about International jewelry Industry and Standardization พร้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนภายในงาน Hong Kong International Diamond, Gem and Pearl Show 2019 ณ ห้อง SS227-228 , Hong Kong Convention Center เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

สำหรับแนวคิดในการจัดทำมาตรฐานอัญมณีและเทคโนโลยี ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งและสร้างมาตรฐานที่เป็นหนึ่งเดียวกัน พร้อมกับร่วมบูรณาการและการพัฒนาด้านเทคโนโลยี การตรวจสอบ การค้าที่เป็นหนึ่งเดียวกันของอุตสาหกรรมเครื่องประดับทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก การแลกเปลี่ยนด้านการค้าในระดับพหุภคี และยกระดับการบูรณาการธุรกิจเครื่องประดับในแต่ละภูมิภาค รวมถึงความเชื่อมั่นในการซื้อสินค้าเครื่องประดับ ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT จึงได้ร่วมมือกับ China National Gemstone Testing Center (NGTC), Gemmological Institute of India (GII) และ China Gems & Jade Exchange (CGE) ได้ร่วมกันริเริ่มและรวมตัวกันเพื่อสร้างมาตรฐานอัญมณีและเทคโนโลยี ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ให้เกิดขึ้น และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  • ให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคนิค และงานวิจัย ระหว่างสมาชิก
  • การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ หรือให้ความร่วมมือในการศึกษาดูงานระหว่างสมาชิก
  • การให้ข้อมูลด้านการตลาดและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่ออุตสาหกรรมเครื่องประดับในระดับนานาชาติ
  • การวางแผนเพื่อจัดทำมาตรฐาน และพัฒนามาตรฐานของอัญมณีในระดับภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก
  • การตกลงในการใช้คำศัพท์เฉพาะ วิธีการด้านเทคนิคและกฏระเบียบต่างๆ ให้เป็นไปในทางเดียวกันในกลุ่มสมาชิกที่เป็นห้องปฏิบัติการตรวจสอบและออกใบรับรองอัญมณี รวมถึงการจัดทำมาตารฐานอัญมณี ในระดับภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก โดยสมาชิกจะต้องยึดถือและปฏิบัติตาม
  • การติดตามและตรวจสอบ การรักษาและปฏิบัติตาม มาตารฐานอัญมณี ในระดับภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ในกลุ่มสมาชิกที่เป็นห้องปฏิบัติการตรวจสอบและออกใบรับรองอัญมณี

GIT, NGTC และ GII ในฐานะสมาชิกของผู้ริเริ่มการสร้างมาตรฐานอัญมณีและเทคโนโลยี ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีแผนที่จะเชิญห้องปฏิบัติการอัญมณีอื่นๆ ที่มีมาตรฐานด้านการตรวจสอบ และเทคโนโลยีที่น่าสนใจเข้าร่วมเพิ่มขึ้นในภายหลัง โดยจะมีการหมุนเวียนสถาบันเพื่อทำหน้าที่เป็นประธาน เพื่อร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ