GIT News


  


สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT จัดอบรมหลักสูตร "ข้อกำหนดตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017" เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักวิชาการตรวจสอบอัญมณีและโลหะมีค่าให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ของมาตรฐาน ISO/IEC 17025 พร้อมตั้งเป้าหมายยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ รวมถึงห้องปฏิบัติการตรวจสอบโลหะมีค่า ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในขอบข่ายการตรวจสอบอัญมณีและโลหะมีค่า โดยเป็นมาตรฐานที่สร้างความเชื่อมั่นในผลของการทดสอบว่าถูกต้องตามขอบข่ายที่ได้รับการรับรองทั้งเป็นมาตรฐานที่แสดงถึงความสามารถของบุคลากรผู้ดำเนินการทดสอบนั้น โดยมีเป้าหมายในการขยายขอบข่ายรายการทดสอบในทุกปี เพื่อจัดทำมาตรฐานของห้องปฏิบัติการให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ สมบุญ เอกวิริยะกิจ ข้าราชการบำนาญ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น 3 GIT เมื่อวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา