GIT News

31
ตุลาคม 2561

GIT ให้การต้อนรับคณะผู้ประกอบการจากสมาคม HKJGA ประเทศฮ่องกง

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่ผ่านมา นายบุญทวี ศรีประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันด้านเทคนิค พร้อมด้วยนายทนง ลีลาวัฒนสุข หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบอัญมณี และนางสาวมาลิน เศวตกิตติธรรม หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับคณะผู้ประกอบการจากสมาคม HKJGA ประเทศฮ่องกง พร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานพลอยสีของสถาบัน และแนะนำโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ