GIT News

26
ตุลาคม 2561

GIT ต้อนรับอาจารย์และคณะนิสิตจากคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ที่ผ่านมา อาจารย์และคณะนิสิตจากคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ พร้อมรับฟังการบรรยายจากอาจารย์จิระพฤทธิ์ จักรวาลวิบูลย์ นักวิชาการอัญมณีในหัวข้อ GIT Gem Laboratory Instrument ณ อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ สีลม