GIT News

24
ตุลาคม 2561

GIT จับมือ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผนึกกำลังสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ที่ผ่านมา นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ พร้อมกับคณะผู้บริหารสถาบัน ได้ร่วมประชุมกับ ผศ. ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี คณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร และคณะคณะจารย์ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือระหว่างสถาบัน และ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อาทิ การพัฒนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านอัญมณี และเครื่องประดับ การสร้างระบบมาตรฐานของกระบวนการทำงานเพื่อยกระดับสู่องค์กรสากล ความร่วมมือด้านการวิจัย และการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมชั้น 6 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคารไอทีเอฟ ถนนสีลม