GIT News

11
ตุลาคม 2561

GIT ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายบุญทวี ศรีประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบัน ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย นรศ.ดร.อภิชาติ อิ่มยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านระบบการรับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 17025 พร้อมขอคำแนะนำในการเตรียมความพร้อมในการขอรับการรับรอง ในฐานะที่สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่มีการดำเนินงานไปตามมาตรฐานสากลและ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 17025 อย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ถนนสีลม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561