GIT News

25
กรกฎาคม 2561

GIT มุ่งผลักดันงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรม

นายบุญทวี ศรีประเสริฐ รองผู้อำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ นำทีมจัดประชุมหารือโจทย์และกรอบวิจัยด้านอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมจากบรรดาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 และประชุมชี้แจงโจทย์และกรอบวิจัยแก่อาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ รวมถึงนักวิจัยอิสระ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมอัมรา กรุงเทพฯ ถนนสุรวงศ์ โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะให้นักวิจัยเตรียมยื่นเสนอขอทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อพัฒนางานวิจัยของสถาบันให้มีความทันสมัย และตอบสนองความต้องการของผู้นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงเทคนิค การออกแบบ และการตลาด เป็นต้น