GIT News

12
กรกฎาคม 2561

GIT นำทีมจัดประชุมกำหนดแนวทางความร่วมมือพัฒนารูปแบบคุณภาพสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับสู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ และ นางสุพัตรา ศรีสุข ที่ปรึกษาสถาบัน นำทีมจัดประชุมกำหนดแนวทางและความร่วมมือโครงการพัฒนารูปแบบและคุณภาพสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับสู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน รวมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือ การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการในจังหวัด แพร่ สุรินทร์ เพชรบุรี ตราด และสตูล โดยได้รับเกียรติจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ถนนสีลม