GIT News

03 และ 10
กรกฎาคม 2561

GIT ติวเข้มเจ้าหน้าที่หลักสูตร “บทบาทสถาบันฯ ที่เกี่ยวเนื่องในสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา”

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT จัดการอบรมในหลักสูตร "บทบาทสถาบันฯ ที่เกี่ยวเนื่องในสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา" เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความรู้ความเข้าใจในสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ และระมัดระวังการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในการจัดทำงานวิจัย การเสนอผลงานทางวิชาการ หรือการอ้างอิงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรของสถาบัน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อุษณี ศิริเรือง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบสิทธิบัตรเป็นผู้บรรยาย โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 และรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การหาชน)