GIT News

20
มิถุนายน 2561

GIT พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ

นางสุพัตรา ศรีสุข ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ให้การต้อนรับ คณะผู้ประกอบการโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ โดยมี นายสำเริง สวัสดีนฤนาถ อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน นางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ และ นางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย นำทีมผู้ประกอบการจากจังหวัดแพร่ น่าน และ เชียงราย เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ณ อาคารไอทีเอฟ ถนนสีลม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ที่ผ่านมา