GIT News

8
มิถุนายน 2561

วันกิติยากร

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำโดย นายบุญทวี ศรีประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันด้านเทคนิค และคณะเจ้าหน้าที่ GIT เข้าร่วมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานในพิธีวางพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันกิติยากร ณ พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ณ กระทรวงพาณิชย์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา